அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

பொருள் அர்த்தம்

வெவ்வேறு அளவுருக்கள் மூலம் மற்றவர்களிடம் உங்கள் குடும்பம் என்ன அர்த்தம்.

அல்லது
உங்கள் குடும்ப பெயர்:
பொருள் அர்த்தம்