அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

முட்டாள் முதல் பெயர் வரையறை

முட்டாள் பெயர் வரையறை: பிற மொழிகளில், பெயரிடப்பட்ட மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர், பெண் மற்றும் ஆண் பெயர்கள் முதல் பெயர் முட்டாள்.

முட்டாள் ஐ வரையறுக்கவும்

ஜெர்மானிய கூறுகளிலிருந்து பெறப்பட்டது sigu "வெற்றி" மற்றும் hild "போர்".

முட்டாள் ஒரு பெண்ணின் பெயர்?

ஆமாம், முட்டாள் என்ற பெயரில் பெண் பாலினம் உள்ளது.

முதல் பெயர் முட்டாள் எங்கிருந்து வருகிறது?

முட்டாள் இல் மிகவும் பொதுவானது ஜெர்மன்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

முட்டாள் முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் முட்டாள் பொருள்

முட்டாள் என்றால் என்ன? முட்டாள் என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் முட்டாள்

பெயர் முட்டாள் எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் முட்டாள் தோற்றம்.

 

முட்டாள் முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் முட்டாள் என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

பிற மொழிகளில் முட்டாள்

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை முட்டாள் எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

முட்டாள் குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

முட்டாள் பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் முட்டாள் பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் முட்டாள் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.