அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

முதல் பெயர் தோற்றம் ரப்

ரப் முதல் பெயரின் தோற்றம். வெவ்வேறு நாடுகளில் மற்றும் மொழிகளில் முதல் பெயர் ரப் என்ற தலைப்பின் வரலாறு.

ரப் முதல் பெயரின் தோற்றம்

Hrod + Beraht >

பண்டைய ஜெர்மானியபண்டைய ஜெர்மானிய (உறுப்பு)(உறுப்பு)

ஹெட்டெர்பெர்ட் >

பண்டைய ஜெர்மானிய (using உறுப்பு)

ராபர்ட் >

பண்டைய ஜெர்மானிய

ராய்பேர்ட் >

ஸ்காட்ஸ்

ரப் >

ஸ்காட்ஸ் (குறுகிய வடிவம்)

முதல் பெயர் முழு பெயர் ரப்

Hrod + Beraht >

பண்டைய ஜெர்மானியபண்டைய ஜெர்மானிய (உறுப்பு)(உறுப்பு)

 
 
ஹெட்டெர்பெர்ட் >

பண்டைய ஜெர்மானிய (using உறுப்பு)

 
 
 
Hrodpreht >

பண்டைய ஜெர்மானிய

 
 
 
 
ரூபர்ட் >

ஜெர்மன்

 
 
 
 
 
ரூபர்ட் >

டச்சு

 
 
 
 
 
ரூபர்ட் >

ஆங்கிலம்

 
 
 
 
 
 
ருபர்ட்சன் >

ஆங்கிலம் (அரிய) (குடும்ப)

 
 
 
 
 
ரூபர்ட் >

போலிஷ்

 
 
 
 
 
ருபர்டோ >

ஸ்பானிஷ்

 
 
 
 
 
 
ரூபர்ட் >

ஸ்பானிஷ்

 
 
 
 
ருபிரெட் >

ஜெர்மன் (Archaic)

 
 
 
ராபர்ட் >

பண்டைய ஜெர்மானிய

 
 
 
 
ராய்பேர்ட் >

ஸ்காட்ஸ்

 
 
 
 
 
ரப் >

ஸ்காட்ஸ் (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
ரப்பி >

ஸ்காட்ஸ் (diminutival)

 
 
 
 
ரூபர்ட் >

ஹங்காரியாn

 
 
 
 
 
ரோபி >

ஹங்காரியாn (diminutival)

 
 
 
 
ரூபர்ட் >

ஐஸ்லாண்டிக்

 
 
 
 
 
ராபர்ட்ஸன் >

ஐஸ்லாண்டிக் (குடும்ப)

 
 
 
 
ராபர்ட் >

ஆங்கிலம்

 
 
 
 
 
பாப் >

ஆங்கிலம் (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
 
பாபிரி >

ஆங்கிலம் (diminutival)

 
 
 
 
 
 
பாபி >

ஆங்கிலம் (diminutival)

 
 
 
 
 
ஹவ் >

இடைக்கால ஆங்கிலம் (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
 
ஹோப்ஸ் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
 
ஹாப்சன் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
 
ஹாப்கின் >

இடைக்கால ஆங்கிலம் (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
ஹோப்னி >

வெல்ஷ்

 
 
 
 
 
 
ஹாப்கின்ஸ் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
 
ஹாப்சன் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
 
ராப்சன் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
Probert >

வெல்ஷ் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
ராப் >

ஆங்கிலம் (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
ராபி >

ஆங்கிலம் (diminutival)

 
 
 
 
 
ராபி >

ஆங்கிலம் (diminutival)

 
 
 
 
 
ராபர்ட் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
ராபர்ட் >

ஆங்கிலம்

 
 
 
 
 
 
பாபி >

ஆங்கிலம் (diminutival)

 
 
 
 
 
 
பாபிரி >

ஆங்கிலம் (diminutival),

 
 
 
 
 
 
ராபி >

ஆங்கிலம் (diminutival),

 
 
 
 
 
ராபர்ட்ஸ் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
ராபர்ட்சன் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
ராபின் >

ஆங்கிலம் (diminutival)

 
 
 
 
 
 
ராபின்ஸ் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
 
ராபின் >

டச்சு

 
 
 
 
 
 
ராபின் >

ஸ்வீடிஷ்

 
 
 
 
 
 
ராபினா >

ஆங்கிலம் (அரிய)

 
 
 
 
 
 
 
ராபினா >

ஆங்கிலம் (அரிய)

 
 
 
 
 
 
ராபின்சன் >

ஆங்கிலம் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
 
ராபின் >

ஆங்கிலம்

 
 
 
 
 
 
ரோபினே >

ஆங்கிலம் (அரிய)

 
 
 
 
ராபர்ட் >

பிரஞ்சு

 
 
 
 
 
ராபர்ட் >

பிரஞ்சு (குடும்ப)

 
 
 
 
ராபர்ட் >

ஸ்வீடிஷ்

 
 
 
 
 
ராபர்ட்ஸன் >

ஸ்வீடிஷ் (குடும்ப)

 
 
 
 
ராபர்ட் >

நார்வேஜியன்

 
 
 
 
ராபர்ட் >

டேனிஷ்

 
 
 
 
 
ராபர்ட்ஸன் >

டேனிஷ் (குடும்ப)

 
 
 
 
ராபர்ட் >

ஜெர்மன்

 
 
 
 
ராபர்ட் >

டச்சு

 
 
 
 
 
பாப் >

டச்சு (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
ராப் >

டச்சு (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
ராப் >

டச்சு (diminutival)

 
 
 
 
 
ராபர்ட் >

டச்சு (குடும்ப)

 
 
 
 
ராபர்ட் >

செக்

 
 
 
 
ராபர்ட் >

ஸ்லோவாக்

 
 
 
 
ராபர்ட் >

போலிஷ்

 
 
 
 
ராபர்ட் >

ரஷியன்

 
 
 
 
ராபர்ட் >

ஸ்லோவேனியம்

 
 
 
 
ராபர்ட் >

குரோஷியன்

 
 
 
 
ராபர்ட் >

ரோமானியன்

 
 
 
 
ராபர்ட்ஸ் >

லிதுவேனியன்

 
 
 
 
ராபர்டோ >

இத்தாலியன்

 
 
 
 
 
பெரோ >

இத்தாலியன் (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
 
பெர்டி >

இத்தாலியன் (குடும்ப)

 
 
 
 
 
ராபர்ட் >

இத்தாலியன்

 
 
 
 
 
 
ராபர்டினா >

இத்தாலியன் (diminutival)

 
 
 
 
ராபர்டோ >

ஸ்பானிஷ்

 
 
 
 
 
பெரோ >

ஸ்பானிஷ் (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
ராபர்ட் >

ஸ்பானிஷ்

 
 
 
 
 
 
ராபர்டினா >

ஸ்பானிஷ் (diminutival)

 
 
 
 
ராபர்டோ >

போர்த்துகீசியம்

 
 
 
 
ராபர்ட்ஸ் >

லேட்வியன்

 
 
 
 
 
 
 
 
ரூபர்டி >

பின்னியம்

 
 
 
 
 
Pertti >

பின்னியம் (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
ரோப் >

பின்னியம் (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
ரோபார்ஜ் >

பிரெட்டன்

 
 
 
ரோபர்ட் >

டச்சு

 
 
 
 
பாப் >

டச்சு (குறுகிய வடிவம்),

 
 
 
 
பிரெட்ட் >

டச்சு (குறுகிய வடிவம்)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ராப் >

டச்சு (குறுகிய வடிவம்),

 
 
 
 
ராப் >

டச்சு (diminutival),

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

ரப் முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் ரப் பொருள்

ரப் என்றால் என்ன? ரப் என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் ரப்

பெயர் ரப் எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் ரப் தோற்றம்.

 

ரப் முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் ரப் என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

பிற மொழிகளில் ரப்

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை ரப் எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

ரப் குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

ரப் பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் ரப் பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் ரப் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.