அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

கூனி வரையறை

கூனி குடும்ப வரையறை: கடைசி மொழியின் பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த குடும்ப பெயர் கூனி.

கூனி ஐ வரையறுக்கவும்

From Irish Ó Cuana meaning "descendant of Cuana". Cuana probably means "handsome, elegant". The Cooney sept originated in County Tyrone.

கூனி என்பதன் பெயர் என்ன?

கூனி இல் பொதுவானது ஐரிஷ்.
கடைசி பெயர் கூனி க்கான ஆதாரம்: கொடுக்கப்பட்ட பெயர்.

கூனி குடும்ப வகைகள்

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

கூனி என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

கூனி முக்கியத்துவம்

கூனி என்ன அர்த்தம்? கூனி என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

கூனி தோற்றம்

எங்கிருந்து கூனி என்ற பெயர் வந்தது? குடும்பத்தின் தோற்றம் கூனி.

 

கூனி வரையறை

கடைசி மொழியின் கூனி பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர்.

 

பெயர்கள் கொண்ட கூனி பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய கூனி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

கூனி பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் கூனி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

கூனி உடன் செல்லும் பெயர்கள்

கூனி உடன் செல்லும் பெயர்கள்